Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

YARGITAY KARARI

T.C.

ANKARA

BÖLGE IDARE MAHKEMESI

  1. IDARI DAVA DAIRESI

ESAS NO       : 2023/…

KARAR NO : 2023/…

VEKILI                                             : Av. …

KARSI TARAF (DAVACI)            : … mirasçıları …

VEKILI                                             : Av. …

ISTEMIN ÖZETI                            : Davacılar tarafından, “… Malign Neoplazmı” tanısı konulan murisleri …’in rahatsızlığının tedavisinde kullanılması önerilen “…” etkin maddeli … isimli ilacın endikasyon dısı kullanımının uygun görülmemesine iliskin Türkiye Ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun … tarih ve … sayılı isleminin iptali istemiyle açılan davada; davalı idarece Saglık Uygulama Tebligi ve Endikasyon Dısı/Yurt Dısı Ilaç Kullanım Kılavuzu uyarınca, davacının endikasyon dısı ilaç kullanımına yönelik olarak yaptığı basvurunun ülkemizde ruhsatlı/izinli tedavi seçeneklerinin tüketilmemis olması nedeniyle reddedildigi görülmekte ise de, davacının tedavisini yürüten doktor tarafından, “…” etkin maddeli … isimli ilacın kullanılmasının önerildiği ve bu talebin usulüne uygun olarak yapıldıgı, ayrıca davacının tedavisinin planlanmasından ve bu tedavide uygulanacak ilacın belirlenmesinden yani talep edilen ilacın kullanılmasından ve kullanılması sonrasında çıkacak sonuçtan dogacak sorumlulugun tedaviyi üstlenip planlayan doktorda oldugu, davaya konu talebin hastanın saglıklı yasam hakkını da doğrudan ilgilendirdiği hususları anaysal hükümlerle birlikte degerlendirildiginde dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı gerekçesiyle dava konusu islemin iptaline iliskin olarak Ankara … Idare Mahkemesince verilen … tarih ve … sayılı kararın; …’in vefat etmis olması nedeniyle 2577 sayılı Yasa’nın 26. maddesi uyarınca dilekçenin iptali gerektigi, esasen ilacın kullanımına yönelik talebin hasta dosyasında yer alan veriler gözetilerek reddedildigi ileri sürülerek istinafen incelenmesi ve kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI                  : Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadıgı ileri sürülerek istinaf basvurusunun reddi gerektigi savunulmustur.

TÜRK MILLETI ADINA

Karar veren Ankara Bölge Idare Mahkemesi 7. Idari Dava Dairesince, 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu’nun degisik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüsüldü :

Istinaf basvurusuna konu idare mahkemesi kararı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadıgından, istinaf basvurusunun reddine, aşağıda dökümü yapılan istinaf safhasına ait 249,70 TL yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın ilgili taraflara iadesine, 2577 sayılı Kanunun 45. Maddesinin 6. fıkrası uyarınca kesin olarak, … tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

bir yorum bırakın