Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

YARGITAY KARARI

T.C.

ANKARA

BÖLGE IDARE MAHKEMESI

  1. IDARI DAVA DAIRESI

 

ESAS NO       : 2021/…

KARAR NO : 2022/…

VEKILI                                             : Av. …

KARSI TARAF (DAVACI)            :

VEKILI                                             : Av. … (e-tebligat)

 

ISTEMIN ÖZETI                            : Davacı tarafından, rahatsızlıgı olan “… malign neoplazmı” tedavisi için “…” etkin maddeli ilacın endikasyon dısı kullanımına izin verilmesi istemiyle yapılan basvurunun reddine dair … tarih … sayılı islemin iptali istemiyle açılan davada; davacının tedavisini takip eden … Üniversitesi Hastanesi doktorları tarafından sözkonusu hastalıgın tedavisinde “…” etken maddeli ilacın kullanılmasının gerektiginin belirtildigi, tedavi sürecinde yol haritasının tedaviyi takip eden doktorun takdirinde oldugu dolayısıyla görüsünün hasta için önem arzettigi, normal tedavi sürecinde geçen zaman kaybının hasta yönünden hayatını kaybetme gibi telafisi imkansız sonuçlar dogurabilecegi hususları dikkate alındıgında, tedaviyi kabul eden davacının anılan ilacın teminine yönelik isteminin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. ve 56. Maddeleri uyarınca idarece yerine getirilmesi gerektigi sonucuna varıldıgından, endikasyon dısı ilaç kullanım basvurusunun reddine iliskin dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı dava konusu islemin iptaline iliskin olarak Ankara … Idare Mahkemesince verilen … tarih ve … sayılı kararın; ilacın etkinligine yönelik yeterli bilimsel veri bulunmadıgı ileri sürülerek istinafen incelenmesi ve kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI                  : Savunma verilmemistir.

TÜRK MILLETI ADINA

Karar veren Ankara Bölge Idare Mahkemesi 7. Idari Dava Dairesince, 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu’nun degisik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüsüldü :

Istinaf basvurusuna konu idare mahkemesi kararı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadıgından, istinaf basvurusunun reddine, asagıda dökümü yapılan istinaf safhasına ait 178,60 TL yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın ilgili taraflara iadesine, 2577 sayılı Kanunun 45. Maddesinin 6. fıkrası uyarınca kesin olarak, … tarihinde oybirligiyle karar verildi.

bir yorum bırakın