Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

YARGITAY KARARI

T.C.

ANKARA

BÖLGE IDARE MAHKEMESI

  1. IDARI DAVA DAIRESI

ESAS NO       : 2022/…

KARAR NO : 2022/…

 

VEKILI                                             : Av. …

KARSI TARAF (DAVACI)            :

VEKILI                                             : Av. …

  (e-tebligat)

 

ISTEMIN ÖZETI                            : Kanser tedavisi görmekte olan davacı tarafından, hekimi tarafından hastalıgın tedavisinde kullanılması önerilen … isimli ilacın kullanımı için talep edilen endikasyon dısı kullanım izninin reddine dair … tarih ve … sayılı islemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada davacının tedavisinin planlanmasında ve bu tedavide uygulanacak ilacın belirlenmesi noktasında, tedavisinin yapıldıgı hastanenin sorumlulugunun bulundugu, talep edilen ilacın kullanılmasında ve kullanılması sonrasında çıkacak sonuç ile bu ilacın kullanımının gerekip gerekmedigi hususundaki sorumlulugun, tedaviyi planlayan ve talepte bulunan saglık kurumunda oldugu, 1982 Anayasasının 56. maddesi uyarınca söz konusu ilacın temininin idarece yerine getirilmesi gerektigi, bu durumda, 1982 Anayasasının 56. maddesi uyarınca davacının tedavisinde kullanılması planlanan endikasyon dısı ilaç kullanımı basvurusunun kabul edilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı gerekçesiyle dava konusu islemin iptaline iliskin olarak Ankara … Idare Mahkemesince verilen … tarih ve … sayılı kararın; yeterli bilimsel kanıt olmadıkça endikasyon dısı ilaç kullanımına onay verilmedigi ileri sürülerek kaldırılması ileri sürülerek istinafen incelenmesi ve kaldırılması istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETI                  : Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek istinaf basvurusunun reddi gerektigi savunulmustur.

 

TÜRK MILLETI ADINA

Karar veren Ankara Bölge Idare Mahkemesi 7. Idari Dava Dairesince, 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu’nun degisik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek geregi görüsüldü :

Istinaf basvurusuna konu idare mahkemesi kararı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadıgından, istinaf basvurusunun reddine, aşağıda dökümü yapılan istinaf safhasına ait 220,70 TL yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın ilgili taraflara iadesine, 2577 sayılı Kanunun 45. Maddesinin 6. fıkrası uyarınca kesin olarak, … tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

bir yorum bırakın