Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İHTİYATİ TEDBİR İSTEMLİDİR.

………….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACILAR  :…………

VEKİLİ  :Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

DAVALILAR  :……………

KONU  : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla; davalı şirketler arasındaki …….. ……, …… ve ………. tespiti ile tüzel kişilik perdelerinin çapraz olarak kaldırılması, müvekkillerin alacaklısı olduğu ………. İcra Müdürlüğü’nün ……… E. sayılı dosyası borcundan davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının tespiti ile ………İcra Müdürlüğü’nün ………. E. sayılı dosya alacağına………. ilişkin şimdilik …….. TL alacağın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ve müvekkiller yönünden ileride telafisi imkansız zararların ortaya çıkmaması amacıyla davalılar adına kayıtlı tüm banka hesapları ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklar ile taşınır ve taşınmaz mallarının tamamı üzerine ihtiyati tedbir konulması talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

              1- ………………..

              2- ………..

              3- ………

              4- ………….

              5- ……..

              6- ……..

              7- Yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere; davalı şirketler arasında ………….olup davalı şirketler arasındaki ………………… tespiti ile tüzel kişilik perdelerinin çapraz olarak kaldırılması, müvekkillerin alacaklısı olduğu ………….. İcra Müdürlüğü’nün ………. E. sayılı dosyası borcundan davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının tespiti ile ……….. İcra Müdürlüğü’nün ………. E. sayılı dosya alacağının …………… davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

              8- Davanın niteliği ve yukarıda sıralanan hususlar göz önünde bulundurulduğunda; davalı şirketlerin işbu dava ikame edildikten sonra mal kaçırmaları ve müvekkillerin dava sonucunda hüküm altına alınacak alacaklarının bir kez daha akim kalması kuvvetle muhtemel olup dava konusu somut olayda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 389 vd. maddelerinde düzenlenen ihtiyati tedbirin bütün şartları oluşmuştur. Bu nedenle, Sayın Mahkemenizden müvekkiller yönünden ileride telafisi imkansız zararların ortaya çıkmaması amacıyla davalılar adına kayıtlı tüm banka hesapları ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklar ile taşınır ve taşınmaz mallarının tamamı üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER   : …………

HUKUKİ DELİLLER     : ……………….

SONUÇ VE İSTEM : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce müvekkiller lehine re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

              1- Müvekkiller yönünden ileride telafisi imkansız zararların ortaya çıkmaması amacıyla davalılar adına kayıtlı tüm banka hesapları ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklar ile taşınır ve taşınmaz mallarının tamamı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına,

              2- Davalı şirketler arasındaki ……………. tespiti ile tüzel kişilik perdelerinin çapraz olarak kaldırılmasına,

              3- Müvekkillerin alacaklısı olduğu ………… İcra Müdürlüğü’nün …………. E. sayılı dosyası borcundan davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının tespiti ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ……………. Müdürlüğü’nün ……….. E. sayılı dosya ………… ilişkin şimdilik ……….. TL alacağın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,

              4- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Davacılar Vekili

Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın