Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

TRAFİK KAZASI PERT ARAÇ SİGORTA TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TRAFİK KAZASI PERT ARAÇ SİGORTA TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ANKARA NÖBETÇİ ………….MAHKEMESİNE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

DAVALI                   :

D.DEĞERİ               : … TL

D.KONUSU              : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla; … tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle müvekkilin … plaka sayılı aracının davalı sigorta şirketi tarafından perte çıkarılması sonucu yapılan sigorta tazminat ödemesinin aracın rayiç değerinin altında olması nedeniyle şimdilik … TL maddi tazminatın ………. tarihinden itibaren işleyecek ………. faizi ile birlikte davalı sigorta şirketinden tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

  • Müvekkil ile davalı arasında düzenlenen … başlangıç, … bitiş tarihli, … numaralı ……………. Kasko Poliçesi kapsamında müvekkile ait … plaka sayılı araç davalı sigorta şirketi tarafından sigortalanmış olup anılan poliçe dilekçemiz ekinde sunulmuştur.
  • Hal böyleyken; müvekkilin aracının rayiç değerinin bilirkişi marifetiyle tespiti ile davalı sigorta şirketi tarafından perte çıkarılan araca ilişkin eksik ödenen sigorta tazminat tutarının davalı sigorta şirketinden tahsili amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : TKHK, TTK, TBK, HMK vesair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        :

  • Kasko Poliçesi,
  • ………
  • Her türlü yasal delil.

İSTEM VE SONUÇ : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’sen gözetilecek nedenlerle;

  • … tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle müvekkilin … plaka sayılı aracının davalı sigorta şirketi tarafından perte çıkarılması sonucu yapılan sigorta tazminat ödemesinin aracın rayiç değerinin altında olması nedeniyle şimdilik … TL maddi tazminatın …………. tarihinden itibaren işleyecek …………faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın