Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

SGK BORÇLANMA RET DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

SGK BORÇLANMA RET DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

…………… ……. MAHKEMESİNE

DAVACI                :………..

VEKİLİ                : Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK                         

DAVALI                :…………

KONU  : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla; davalı …………’nın …….. tarih ve …….. sayılı işleminin iptali ile müvekkilin …………tarihleri arasındaki hizmetinin tespit ve tescili, anılan hizmet dönemlerine ilişkin Mahkemenizce tespit edilecek gün ve bedel karşılığında emekliliğine esas olmak üzere borçlandırılması talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

              1- ……..

              2- ……….

            3- Hal böyleyken tarafımızca ……………’ndeki hizmetinin tespit ve tescili ile anılan hizmet dönemlerine ilişkin tespit edilecek gün ve bedel karşılığında emekliliğine esas olmak üzere borçlandırılması talebiyle davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na başvurulmuştur.

              Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ………… Müdürlüğü ………….. Sosyal Güvenlik Merkezi’nin …….. tarih ve ………. sayılı yazısında;               “……………” denilerek başvurumuz reddedilmiş, anılan karar ……… tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

             4- ……..

          5- Müvekkilin ………….hizmetinin tespit ve tescili, müvekkilin ………………tarihleri arasındaki hizmet dönemlerine ilişkin Mahkemenizce tespit edilecek gün ve bedel karşılığında emekliliğine esas olmak üzere borçlandırılması için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : ………..

HUKUKİ DELİLLER :………..

SONUÇ VE İSTEM : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce müvekkil lehine re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

              1- Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın ……. tarih ve ……..sayılı işleminin iptaline,

      2- Müvekkilin …………. tarihleri arasındaki hizmet dönemlerine ilişkin Mahkemenizce tespit edilecek gün ve bedel karşılığında emekliliğine esas olmak üzere borçlandırılmasına,

              4- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yandan tahsiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

                                                       Davacı Vekili

Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK 

bir yorum bırakın