Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

İŞTİRAK NAFAKASI ARTIRIMI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İŞTİRAK NAFAKASI ARTIRIMI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

………. ….. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                           : …….

VEKİLİ                            : Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

DAVALI                           : ………

D.KONUSU                 : İştirak nafakasının artırılması talebimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkil …….. ile davalı ……. …….. tarihinde evlenmişler ve bu evliliklerinden ….. doğumlu müşterek çocuk ……. doğmuştur. Taraflar …… tarihinde imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolüne istinaden ……. tarihinde …….. …… Mahkemesi’nin ….. Esas …….. Karar sayılı ilamı ile anlaşmalı olarak boşanmışlardır.

2- …….

3- …….              

4- ……..

5- ……

6- ……….

7- ……….

8- ……….

9- ………..

10- ……..

11- Yukarıda arz ve izah edildiği üzere; müşterek çocuk …….. ihtiyaçlarında aşırı derecede artış olması, müşterek çocuğun büyümesinden kaynaklı ……. giderleri, ……… giderleri gibi kalemlerin de bu ihtiyaçlara eklenmesi ve daha önce tespit edilen rakamın müvekkilin müşterek çocuğa bakabilmesi için çok küçük kalması sebebiyle …….. …….. Mahkemesi’nin ………tarih ve ……… K. sayılı ilamı ile müşterek çocuk için hükmedilen …….TL iştirak nafakasının ………’ye artırılması için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : ……

HUKUKİ DELİLLER   : ………

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’sen görülecek nedenlerle;

1- Davalının, müşterek çocuk ………. için ödediği ……… TL iştirak nafakasının ……… TL’ye artırılmasına,

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla dilerim.

                                            Davacı Vekili

                                               Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

 

bir yorum bırakın