Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

ISLAH SONRASI İŞÇİLİK ALACAĞI EK DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ISLAH SONRASI İŞÇİLİK ALACAĞI EK DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

BİRLEŞTİRME İSTEMLİDİR.

……. NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                : ………

VEKİLİ                :Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

DAVALI                :……….

KONU                  : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla; ……. İş Mahkemesi’nin ………… sayılı dosyasında bilirkişilerce hesaplanan bakiye …….. tazminatı ile bakiye ………… alacağı olmak üzere toplam ………. TL’nin ……… olan …………. tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek ……… ile birlikte davalı yandan tahsili ve işbu dava dosyasının aralarındaki fiili ve hukuki bağlantı nedeniyle ………. İş Mahkemesi’nin …….. E. sayılı dosyası ile birleştirilmesi istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:

                   1- Müvekkil ……., …………. tarihleri arasında davalı …………nezdinde ………….’na tabi ……….. olarak çalışmıştır. Müvekkilin ….. numarası; …….., son net maaşı …….. TL + Yemek + AGİ’dir.

                   2- …….

                   3- …..

                   4- ………

                   5- ……..

                   6- ………….

                   Yukarıda da açıklandığı üzere; ………… İş Mahkemesi’nin ………. E. sayılı dosyasında görülmekte olan asıl davada ……… tarihli ve ……… bilirkişi raporlarında müvekkilin ……. dönemi çalışmasına ilişkin olarak ……. kıdem tazminatı ve ………… yıllık ücretli izin alacağı olduğu hesaplanmış olup bakiye ………… TL yıllık ücretli izin alacağı olmak üzere toplam ………. TL’nin temerrüt tarihi olan ……….. tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı yandan tahsil iiçin işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

                   7- Sayın Mahkemenizce de görüleceği üzere; işbu dava ile ……… İş Mahkemesi’nin ………… E. sayılı dosyasında görülmekte olan davanın tarafları ve konusu aynı olup işbu dava ile müvekkilin bakiye …….. tazminatı ile …………… izin alacağı talep edildiğinden her iki dava dosyası arasında hukuki ve fiili bağlantı mevcuttur. HMK’nın 166. maddesi ve usul ekonomisi ilkesi gereğince İŞBU DAVA DOSYASININ ………..İŞ MAHKEMESİ’NİN ………… E. SAYILI DOSYASI İLE BİRLEŞTİRİLMESİNE karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER    :……………

HUKUKİ DELİLLER       :…………

SONUÇ VE İSTEM           :Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce müvekkil lehine re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

                   1- Taraflarının ve konularının aynı olması nedeniyle aralarında fiili ve hukuki bağlantı bulunduğundan HMK’nın 166. maddesi ve usul ekonomisi ilkesi gereğince İŞBU DAVA DOSYASININ ……… İŞ MAHKEMESİ’NİN ………. E. SAYILI DOSYASI İLE BİRLEŞTİRİLMESİNE,

                   2- ……… İş Mahkemesi’nin ……… E. sayılı dosyasında bilirkişilerce hesaplanan bakiye ……. TL kıdem tazminatı ile bakiye ………. TL yıllık ücretli izin alacağı olmak üzere toplam ……… TL’nin……….. tarihi olan ……… tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek ………. faizi ile birlikte davalı yandan tahsiline,

                   3- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yandan tahsiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

           Davacı Vekili  

Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın