Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

İŞÇİLİK ALACAĞI FAİZ İCRA HUKUK ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İŞÇİLİK ALACAĞI FAİZ İCRA HUKUK ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İHTİYATİ TEDBİR İSTEMLİDİR.

……….. İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA NO              : ……….

ŞİKAYET EDEN / BORÇLULAR :……….

VEKİLİ                : Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

                    ……..                   

KARŞI TARAF / ALACAKLI        :………..

VEKİLİ                  :………

KONU                    : Müvekkil şirketler aleyhine …………. İcra Müdürlüğü’nün ……… E. sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinin dayanak ilama, usul ve yasaya açıkça aykırı olması nedeniyle iptali ve ileride telafisi güç zararlara sebep olacağından işbu şikayet sonucu kesinleşinceye kadar müvekkil şirketler yönünden takibin tedbiren durdurulması talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

              ………. tarafından ……… İcra Müdürlüğü’nün ……………. E. sayılı dosyası ile müvekkil şirketler aleyhine icra takibi başlatılmış olup icra emri; müvekkil …….. yönünden vekil sıfatıyla tarafımıza ……. tarihinde, müvekkil ……….. yönünden ise bizzat borçlu asil adına Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre …….. tarihinde muhtara teslim edilmek suretiyle tebliğ olmuştur. Anılan icra takibi dayanak ……… İş Mahkemesi’nin ……. tarih ve …….. E. ……….. K. sayılı ilamına, usul ve yasaya açıkça aykırı olduğundan şikayet yoluna başvurmak gerekmiştir. Şöyle ki:

              1- ………..

              2- Önemle belirtmek gerekir ki; ……… İcra Müdürlüğü’nün ………. E. sayılı dosyasına dayanak teşkil eden ……… İş Mahkemesi’nin …… tarih ve …….. E. ……… K. sayılı ilamı ile ……. lehine;

……………….

hükmedilmiştir. Mahkemenizce de görüleceği üzere, dayanak ilamda; ……………. alacak kalemlerinin mevduata uygulanan ……… ile birlikte tahsiline karar verilmişse de alacaklı yan tarafından ……..gün için ……… olarak belirlenen faiz oranının hangi banka tarafından uygulandığı, hangi somut gerekçeye dayalı olarak icra takibine esas alındığı tarafımızca anlaşılamamıştır. 

              3- ………

              4- Sonuç olarak; ………. İcra Müdürlüğü’nün …………. E. sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinin dayanak ilama, usul ve yasaya açıkça aykırı olması nedeniyle iptaline ve ileride telafisi güç zararlara sebep olacağından işbu şikayet sonucu kesinleşinceye kadar müvekkil şirketler yönünden takibin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : ………

HUKUKİ DELİLLER : ………

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce müvekkil şirketler lehine re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

              1- İleride telafisi güç zararlara sebep olacağından işbu şikayet sonucu kesinleşinceye kadar müvekkil şirketler yönünden takibin tedbiren durdurulmasına,

              2- Şikayetimizin kabulü ile ………… İcra Müdürlüğü’nün …………. E. sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinin dayanak ilama, usul ve yasaya açıkça aykırı olması nedeniyle iptaline,

              3- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Şikayet Eden/  

Borçlular Vekili

Av. Çağlar  Şaban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın