Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

İLAMA AYKIRILIK NEDENİYLE İCRA EMRİ İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

İLAMA AYKIRILIK NEDENİYLE İCRA EMRİ İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ
ANKARA NÖBETÇI İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

ICRA DOSYA NO :Ankara…İcra Müdürlüğü
SIKAYET EDEN : …
VEKILI : Av. Çaglar Saban ALTINYÜZÜK
Adres ve iletisim bilgileri antettedir.
KARSI TARAF :…
VEKILI :…
KONU :Müvekkile teblig edilen icra emrinin ilama aykırı olması, takip talebiyle icra emri arasında fark bulunması sebebiyle icra emrinin iptali talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Ankara … Icra Müdürlügü … E. Sayılı dosya kapsamında müvekkil aleyhine icra takibi baslatılmıs akabinde tarafımızca takibe itiraz edilmistir. Alacaklı tarafından icra mahkemesi nezdinde itirazın kaldırılması talepli dava açılmıs ve Ankara … Icra Hukuk Mahkemesi … K. Sayılı kararı ile itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmistir. Alacaklı tarafından icra müdürlügüne takip talebi sunulmus ve Ankara … Icra Müdürlügü … E. Sayılı dosyası kapsamında ilama aykırı olarak icra icra emri tarafımıza teblig edilmistir. Anılan icra emri Ankara … Icra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karara aykırı olup iptali gerekmektedir. Söyle ki; ICRA EMRINDE ICRA INKAR TAZMINATI HESAPLANIRKEN HUKUKA AYKIRI BIR SEKILDE ISLEMIS FAIZ DE HESABA KATILARAK TAZMINAT HESABI YAPILMISTIR.

Ankara … Icra Hukuk Mahkemesi … K. Sayılı kararında; asıl alacagın yüzde %20’si oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine” dair hüküm verilmistir. Ancak alacaklı tarafından hükümden sonra Ankara … Icra Müdürlügü … E. Sayılı dosyaya sunulan takip talebinde icra inkar tazminatının “asıl alacak ve takibe baslamadan önceki islemis faiz” üzerinden hesaplandıgı görülmüstür. Diger bir
anlatımla alacaklının … TL tarihli eski takip talebinde asıl alacak …ve … TL islemis faiz gösterilmesine ragmen, asıl olacak olan … TL’nin %20’si icra inkar tazminatı olarak hesaplanmamıs, asıl alacak ve islemis faizin toplamı olan … TL üzerinden icra inkar tazminatı hesaplanmıs ve icra emri tarafımıza gönderilmistir. Bu husus yerel mahkeme kararına açıkça aykırı oldugu gibi yerlesik yüksek mahkeme kararlarına da
aykırıdır. Yüksek mahkeme kararlarından emsal olan birkaç karar su sekildedir. 

15. Hukuk Dairesi … E. , … K. Sayılı kararında; 

“Mahkemece hüküm altına alınan alacagın %40’ı oranında 49.650,52 TL icra inkâr tazminatına karar verilmistir. Icra inkâr tazminatının asıl alacak ve islemis faiz toplamı üzerinden hesaplandıgı anlasılmaktadır. Dairemizin yerlesik uygulamalarına göre Icra Iflas Kanunu’nun 67/II. maddesine göre hüküm altına alınacak icra inkâr tazminatının asıl alacak üzerinden hesaplanması gerekir. Icra inkâr tazminatının hukuksal niteligi gözetildiginde asıl alacagın fer’isi niteliginde olan faiz alacagı icra inkâr tazminatı hesabında dikkate alınamaz. Karar bu yönden de usul ve yasaya aykırı bulundugundan bozulması uygun bulunmustur.” 

22. Hukuk Dairesi … E. , … K. Sayılı kararında; 

“Alacagın likit olması sartıyla itirazın iptali davası sonunda borçlunun itirazının kısmen kabulü halinde dahi, kabul edilen kısım bakımından icra inkar tazminatına hükmedilmelidir. Icra inkar tazminatı, asıl alacak bakımından söz konusu olur. Islemis faiz istegi yönünden icra inkar tazminatına hükmedilmesi mümkün degildir.” 22. Hukuk Dairesi 2019/4789 E. , 2019/13920 K. Sayılı kararında; “Itirazın iptali davasında borçlunun haksızlıgına karar verilmesi halinde ve alacaklının talep etmis olması sartıyla, borç miktarının Kanunda gösterilen orandan az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilir. Icra inkar tazminatına karar verilebilmesi için alacagın belirli ya da belirlenebilir olması gerekir. Ancak, hak tartısmalı ise icra inkar tazminatına hükmedilemez. Alacagın likit olması sartıyla itirazın iptali davası sonunda borçlunun itirazının kısmen kabulü halinde dahi, kabul edilen kısım bakımından icra inkar tazminatına hükmedilmelidir. Icra inkar tazminatı, asıl alacak bakımından söz konusu olur. Islemis faiz istegi yönünden icra inkar tazminatına hükmedilmesi mümkün degildir.” 

22. Hukuk Dairesi … E. , … K. Sayılı kararında;

“Itirazın iptali davasında borçlunun haksızlıgına karar verilmesi halinde ve alacaklının talep etmis olması sartıyla, borç miktarının Kanunda gösterilen orandan az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilir. Icra inkar tazminatına karar verilebilmesi için alacagın belirli ya da belirlenebilir olması gerekir. Ancak, hak tartısmalı ise icra inkar tazminatına hükmedilemez. Alacagın likit olması sartıyla itirazın iptali davası sonunda borçlunun itirazının kısmen kabulü halinde dahi, kabul edilen kısım bakımından icra inkar tazminatına hükmedilmelidir. Icra inkar tazminatı, asıl alacak bakımından söz konusu olur. Islemis faiz istegi yönünden icra inkar tazminatına hükmedilmesi mümkün degildir.” Belirtilmistir. Yüksek mahkeme kararlarından açıkça görülecegi üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi halinde bu bu tazminatın asıl alacak üzerinden hesaplanması gerektigi hükme baglanmıstır. Alacaklı tarafından verilen takip talebinde icra inkar tazminatı olarak … TL talep edilen miktar … TL’nin %20’si olup bu talep ilama aykırılık olusturmaktadır. Zira alacaklının talep edebilecegi miktar sadece asıl olacak olan … TL’nin %20’si olan 7… TL talep edilecektir. Bu yönüyle icra emri hukuka açıkça aykırı olup icra emrinin iptali gerekmektedir.

YEREL MAHKEME KARARI SONRASI ICRA MÜDÜRLÜGÜNE SUNULAN TAKIP TALEBINDEKI MIKTARLAR ILE TARAFLAR ICRA EMRI ILE UYUSMAMAKTADIR.

Alacaklı tarafından Ankara … Icra Hukuk Mahkemesi kararı üzerine dosyaya sunulan … tarihli takip talebinde “(… TL yıllık %9,00 Yasal Faiz) faiz ile tahsili talebidir. ( Fazlaya dair ve faiz oranlarındaki artıstan dogan talep hakkımız saklıdır.) TBK 100 md. geregince kısmi ödemeler öncelikle islemis faiz, masraf ve fer’ilere mahsup edilecektir.” diye belirtilmisken tarafımıza teblig edilen … tarihli icra emrinde “(… TL yıllık %9,00 Yasal Faiz) faiz ile tahsili talebidir. (Fazlaya dair ve faiz oranlarındaki artıstan dogan talep hakkımız saklıdır) TBK. 100.mad. geregince kısmi ödemeler öncelikle islemis faiz, masraf ve ferilere mahsup edilecektir. (TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır.” seklinde talep bulunmaktadır. Takip talebinde … TL yıllık %9,00 Yasal Faiz talep edilirken tarafımıza gönderilen icra emrinde (… TL yıllık %9,00 Yasal Faiz talep edilmesi takip talebiyle icra emri arasında çelişki yaratmakta olup bu husus müvekkilce ödenecek olan miktarında belirlenmesinde de karmaşık bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu yönüyle de icra emrinin iptali gerekmektedir. 

DELILLER :


HUKUKI NEDENLER:

IIK ve sair mevzuat

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda belirtilen ve re’sen gözetilecek sebeplerden dolayı;
1. Icra emrinin ilama aykırı olması, takip talebiyle icra emri arasında fark bulunması sebebiyle icra emrinin iptaline,
2. Yargılama giderleri vekalet ücretinin karsı taraf üzerine bırakılmasına, Karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Sikayet Eden Vekili
Av. Çaglar Saban ALTINYÜZÜK

bir yorum bırakın