Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

ESASLI DEĞİŞİKLİK SEBEBİ İLE FESİH İHTARNAMESİ ÖRNEĞİ

Fesih İhtarnamesi

FESİH İHTARNAMESİ

KEŞİDE EDEN                     : …………… (…………)

                                               (Adres)

MUHATAP                         :…………………..

(Adres)

KONUSU                             : 4857 Sayılı İş Kanununun 22. ve 24. Maddesi ve diğer mevzuat hükümleri gereği iş akdinin haklı nedenle derhal feshettiğimizin bildirilmesi ile ödenmeyen alacaklarımın tarafıma ödenmesi isteminin bildirimidir. 

AÇIKLAMALAR                  :

  1. ……………………. tarihinden beri şirketinizde …………… olarak çalışmaktayım. Şirketiniz bünyesinde çalışırken ………………………. projesinde görevliyken,…………………. tarihinden projede çalışan kişilerin bulunduğu whatsapp uygulaması grubundan çıkarıldım ve sonrasında şirket tarafından iş tanımım ve hali hazırda şirketinizde çalıştığımdan beri görevim olan projeye geri dönüşüm sağlanmamış veya kendi alanımla ilgili yeni bir iş verilmemiştir.
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. Yukarıda belirtilen işte olan esaslı değişiklik tarafıma 4857 sayılı İş Kanunu m.22 uyarınca tarafıma bildirilmemiş ve onayım alınmamıştır. Tarafımca ısrarlı bir şekilde şirketin başından beri yaptığım işe geri döndürülmem talep edilmişse de şirketinizce tarafıma müspet bir dönüş sağlanmamıştır.
  4. Yukarıda açıklanan nedenlerle iş akdini haklı nedenle derhal feshediyorum. Çalışmış olduğum süre boyunca hak etmiş olduğum ama tarafıma ödenmeyen fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti alacaklarımın ödenmesi ile fesih ile muaccel hale gelen kıdem tazminatı ve yıllık izin alacaklarımın ihtarnamenin tebliğinden itibaren tarafıma 7 (yedi) gün içinde aşağıda bilgileri verilen banka hesabıma ödenmesini, ödenmemesi halinde yasal yollara başvuracağımı ve maruz kalınacak yargılama giderleri vb. tüm giderlerin de tarafınızdan ayrıca tahsil edileceğini her türlü yasal haklarım ve tüm alacak haklarım saklı kalmak kaydıyla ihtaren bildiririm.

Sayın Noter:

İş bu ihtarnamenin bir suretinin ihtar edilene gönderilmesini, bir suretinin tarafıma verilmesini ve bir suretinin ise tarafınızca muhafaza edilmesini,

Tebligatın ……………. ile yapılmasını, bu ihtarnamenin işverene tebliğ edildiğine dair evrakın tarafımıza tevdiini rica ederiz.

Keşideci

bir yorum bırakın