Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİ DAVA DİLKEÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİ DAVA DİLKEÇESİ ÖRNEĞİ

………. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

Davacı  : …….

Vekili  : Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

Davalı  : …….

D.Konusu  : Davalı tarafından müvekkil şirket hakkında verilen, ………. tarih ve ………. sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ihalelere katılmaktan yasaklama kararının öncelikle ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali talebinden ibarettir.

Açıklamalarımız :

  • Müvekkil şirket ile davalı …….’na bağlı …… ……. Müdürlüğü arasında …….. tarih ve ….. ihale kayıt numaralı “……..” imzalanmıştır. Anılan sözleşme sureti dilekçemiz ekinde sunulmuş olup sözleşmenin toplam bedeli ……… TL’dir. Ayrıca müvekkil şirket tarafından bu sözleşme nedeniyle idareye ……….. TL nakit teminat verilmiştir.
  • Anılan sözleşmeye istinaden müvekkil şirket tarafından ihale makamına bağlı ……bugüne kadar toplam ………. bedelinde sözleşme konusu malzemelerden teslim edilmiş olup bu teslimatlar nedeniyle ihale makamına toplam …….. tutarında fatura kesilmiştir. Bu faturalar karşılığında ise ihale makamı tarafından müvekkil şirkete bugüne kadar yalnızca ………. ödeme yapılmıştır.
  • Önemle belirtmek gerekir ki; taraflar arasında imzalanan ……… tarihli sözleşmenin ödeme yeri ve şartlarına ilişkin ……. maddesinde; “……………….”denilmiştir.

Ancak ………….bedellerinden kesintiler de yapıldıktan sonra müvekkil şirkete ödenmesi gereken toplam …………… TL, talep edilmesinden ve sisteme girilmesinden itibaren ……. günden fazla süre geçmesine rağmen müvekkil şirkete ödenmemiştir.

  • ……..
  • ………

Anılan tüm bu nedenlerle davalı ……… tarafından müvekkil şirket hakkında verilen, ………. tarih ve ……… sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ihalelere katılmaktan yasaklama kararının öncelikle ve ivedilikle yürütmesinin durdurulmasına, sonrasında ise iptaline karar verilmesini talep ediyoruz.

Hukuki Nedenler : ……….

Delillerimiz  :…

İstem ve Sonuç :

Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’sen gözetilecek nedenlerle;

  • Davalı tarafından müvekkil şirket hakkında verilen, ………………Resmi Gazete’de yayınlanan ihalelere katılmaktan yasaklama kararının öncelikle ve ivedilikle yürütmesinin durdurulmasına,
  • Müvekkil şirket hakkında hukuka aykırı olarak verilen ihalelere katılmaktan yasaklama kararının iptaline,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına

karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

                                 Davacı Vekili

Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

 

bir yorum bırakın