Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

HIRSIZLIK NEDENİYLE SİGORTA ALACAĞI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAKİPSİZLİK (KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI) KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

HIRSIZLIK NEDENİYLE SİGORTA ALACAĞI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

…………. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI  :……

VEKİLİ  :Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

DAVALI  :……..

KONU  : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla; müvekkil şirketin poliçe kapsamında kalan hırsızlık olayı nedeniyle yaşamış olduğu zararına karşılık şimdilik ………. sigorta tazminat tutarının ……… tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek ………. ile birlikte davalı ………..’den tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR  :

            1- Davalı sigorta şirketi ile dava dışı …………. .. arasında düzenlenen …….. tarihli poliçe uyarınca …..marka, ……. model, ……… şasi seri numaralı, ……. motor seri numaralı, …… tescil plaka iş makinesini sigortalanmıştır.

            2- …..  

            3- …….

            4- Yaşanılan bu olay üzerine, sigortalı ……… tarafından, hırsızlık olayından kaynaklanan zarara ilişkin olarak davalı sigorta şirketine teminat kapsamında başvurulmuştur. Başvuru neticesinde davalı sigorta şirketinde ……… nolu hasar dosyaları açılmıştır. Dilekçemiz ekinde sunulan ………. tarihli ekspertiz raporu uyarınca hasar dosyalarına ilişkin sigortalıya verilen …….. tarihli cevapta; “………………….”denilerek zararın karşılanması talebi reddedilmiştir.          

            5- ……..

            6- Davalı sigorta şirketi tarafından müvekkil şirketin zararına karşılık herhangi bir ödeme yapılmaması üzerine; tarafımızca ………. tarihinde arabuluculuğa başvurulmuş, ancak arabuluculuk sürecinden de bir sonuç alınamamıştır. Davalı sigorta şirketi ile anlaşma sağlanamadığına dair ………. tarihli Arabuluculuk Son Tutanağı da dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemenize sunulmuştur.

            Anılan tüm bu nedenlerle; müvekkil şirketin hırsızlık olayı nedeniyle yaşamış olduğu zararın ………tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek ………. ile birlikte davalı …………’den tazmini için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : …….

SONUÇ VE İSTEM : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

             1- Müvekkil şirketin poliçe kapsamında kalan hırsızlık olayı nedeniyle yaşamış olduğu zararına karşılık şimdilik ……..TL sigorta tazminat tutarının …….. tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek ………faizi ile birlikte davalı ……….’den tahsiline,

             2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yandan tahsiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili    

Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

 

EKLER  :

 • Davalı Allianz Sigorta A.Ş. ile dava dışı Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. arasında düzenlenen 05.04.2017 tarihli Sigorta Poliçesi sureti,
 • Dava dışı Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. ile müvekkil şirket arasında düzenlenen 10.04.2017 tarihli Finansal Kiralama Sözleşmesi sureti,
 • Dava dışı Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. tarafından müvekkil şirkete davalı Allianz Sigorta A.Ş.’ye karşı dava konusu olaya ilişkin yasal işlemleri yürütmesi için verilenmuvafakatname,
 • Ankara 35. Noterliği’nin 04.05.2017 tarih ve 13352 yevmiye numaralı Ak-Eli – TİNAŞ (Ergenli Barajı) Ortaklığı ile Gökalp – ALMA (Ergenli Barajı) Adi Ortaklığı arasında düzenlenen Alt Yüklenici Sözleşmesi sureti,
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 25.12.2017 tarih ve 901484 sayılı Olur’la İzmir Bayındır Ergenli Barajı Yapım İşinin feshedildiğine ilişkin 28.12.2017 tarih ve 50642875 – 755.99 – 912881 sayılı yazısı sureti,
 • Dava konusu olaya ilişkin Nilüferİlçesi Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 22.03.2019 tarihli Görgü ve Tespit Tutanağı sureti,
 • Davalı sigorta şirketinin 2019 ME 889 nolu hasar dosyasının 02.08.2019 tarihli ekspertiz raporu,
 • Allianz Sigorta A.Ş. tarafından 19 ME 889/1 ve 2019 ME 1259/1 nolu hasar dosyalarına ilişkin sigortalıya verilen 30.09.2019 tarihli cevabi yazı sureti,
 • Dava konusu iş makinelerinin parçaları çalındıktan sonra çekilen fotoğrafları,
 • Müvekkil şirketin dava konusu iş makinelerinin bulunduğu sahadan kaldırılması ve gerekli tamirat ile tadilat işleri için yapmış olduğu masraflara ilişkin fatura suretleri,
 • Davalı Allianz Sigorta A.Ş. ile anlaşma sağlanamadığına dair 06.12.2019 tarihli Arabuluculuk Son Tutanağı,
 • Onanmış vekaletname sureti.

bir yorum bırakın