Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK SUÇU DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK SUÇU DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

……. İCRA CEZA MAHKEMESİNE

İcra Dosya No             : Ankara …. İcra Müdürlüğünün 20../…. E. dosyası

Müşteki                       : …………

Vekili                          : Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

                                      Azerbaycan Cad. 25/5 Bahçelievler.. Çankaya/ANKARA

Sanık                           : ……

Suç                              : İ.İ.K.md 337/a

Suç Tarihi                   : ……

Açıklamalar

  1. Müvekkilimize olan borcunu vadesinde ödemeyen sanığa Ankara …. İcra Müdürlüğünün 20../…. E. sayılı dosyası ile ödeme emri usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir. Sanık Ticaret sicilinde aktif görülmekte olmasına rağmen Ankara … İcra Müdürlüğünün 20../… E. sayılı dosyası ile borçlunun tüm adreslerinde araştırma yapılmasına rağmen borçluya bu adreslerde rastlanılamamıştır.
  2. Söz konusu takip ile sanığın yetkilisi olduğu şirketin tüm adresler ticaret sicil gazetesinde yer alan adresler olup, söz konusu şirketlerin ticaret sicil gazetesinde ticareti terk ettiğine ilişkin yapılmış bir bildirim mevcut değildir.   
  1. İcra ve İflas Kanunu’nun 44. Madde hükmü aynen;

“Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyeti ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazetede ve alacaklılarının bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan olunur…” şeklinde olup

            Ticareti Terk Edenlerin Cezası’ başlıklı 337/a md. aynen;

“44. Maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır…” şeklindedir.

Buna göre, İ.İ.K. md.44 hükmü gereği ticareti terk eden bir tacir, keyfiyeti on beş gün içerisinde kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya zorunludur, aksi halde İ.İ.K.nun 337/a madde hükmünde öngörülen yaptırımın uygulanması söz konusu olacaktır.

Bu bağlamda, somut olayda da ticaret sicilinde yazılı adresinde bulunmayan ve başka bir adreste de ticari faaliyetlerine devam etmeyen borçlu şirketin yetkilisi olan şüphelilerin cezalandırılmalarını talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :İİK m.337/a. ve diğer ilgili mevzuat

Deliller                                    : Ankara … İcra Müdürlüğü 20../……E. dosyası, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, sair deliller

Sonuç ve İstem                       :Yukarıda belirttiğimiz nedenler ile Şüpheli hakkında gerekli takibatın yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

                                                               Müşteki Vekilii
Av. Çağlar Şaban ALTINYÜZÜK

                                                                                              

                                                                                                                     

                       

 

 

                    

Dilekçe Örneğini İndirmek için Tıklayınız

bir yorum bırakın