Scroll Top
Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. 25/5 Çankaya / ANKARA
0 312 213 15 51

EŞİNİN SAĞLIK SORUNLARIYLA İLGİLENMEYEN TARAF TAM KUSURLUDUR

  1. Hukuk Dairesi 2016/10445 E. , 2016/11243 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ:Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından; kusur belirlemesi, tedbir nafakası, maddi tazminat ile kendi reddedilen tazminat talepleri yönünden, davalı-karşı davacı kadın tarafından ise; maddi tazminat miktarı ile reddedilen manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, mahkemece bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve bozmanın kapsamı dışında kalarak kesinleşmiş olan yönlere ait temyiz itirazlarının incelenmesi artık mümkün bulunmamasına göre davacı-karşı davalı erkeğin tüm, davalı-karşı davacı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece verilen ilk hüküm, iki tarafın temyizi üzerine; Dairemizin 09.04.2015 tarihli ilamı ile “davacı-karşı davalı erkek tarafından açılıp, reddedilen boşanma davasından sonra tarafların bir araya gelmedikleri, davacı-karşı davalı tanıklarının beyanlarında geçen olayların, reddedilip kesinleşen boşanma davasından öncesine ait olup, hükme esas alınmasının mümkün olmadığı ve davalı-karşı davacı kadına atfı kabil yeni bir kusurun ispatlanamadığı, bu nedenle erkeğin davasının reddi gerektiği, buna karşılık davacı-karşı davalı erkeğin kadının sağlık sorunları ile ilgilenmediği ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tam kusurlu olduğu, tarafların eşit kusurlu kabul edilerek bu hatalı kusur tespitine dayalı olarak davalı-karşı davacı kadının maddi ve manevi tazminat (TMK m.174/1, 2) talebinin reddinin doğru görülmediği” gerekçesiyle bozulmuş, temyize konu diğer yönlerden onanmıştır. Mahkemece bozma sonrası yapılan yargılama sonunda kesinleşen kısımlar hakkında yeniden hüküm kurulamaz. Mahkemece bu husus dikkate alınmaksızın kesinleşen tedbir nafakası ile kadının kabul edilen boşanma davası ve reddedilen yoksulluk nafakası yönünden yeniden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

3-Mahkemece bozmaya uyulduğu halde, bozma gereği yerine getirilmemiştir. Bozmaya uyulmuş olması, mahkemenin bozma gereğince işlem yapmasını zorunlu kılar. Açıklanan nedenlerle boşanmaya sebep olan olaylarda eşinin sağlık sorunları ile ilgilenmeyen davacı-karşı davalı erkek yukarıda 1. Bentte belirtildiği gibi tam kusurlu olup, bu vakıa kadının kişilik haklarına saldırı oluşturacak niteliktedir. O halde kadın yararına kusurun ağırlığı, tarafların ekonomik ve sosyal durumu gözetilerek uygun miktarda manevi tazminata (TMK m. 174/2) hükmedilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın…’ye yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Çiğdem’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.08.06.2016(Çrş.)

 

bir yorum bırakın